Oblast delovanja: Unapređenje položaja osetljivih grupa građana kroz implementaciju aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života; Unapređenje položaja i statusa Roma i Romkinja.

Period implementacije: jul 2019. – decembar 2019.

Donator: Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda

Reč je o nastavku projekta „Podrška integraciji romske dece u predškolski i školski sistem“ koji je realizovan u periodu od oktobra 2018. godine do marta 2019. godine uz finansijsku podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Kroz organizovane vaspitno – edukativne aktivnosti i boravak dece u podsticajnom okruženju, sa decom predškolskog uzrasta, nastavilo se sa savladavanjem srpskog jezika i uspostavljanjem osnove za pravilan rast i razvoj, dok se osnovnoškolskoj deci pružala podrška u vidu obnavljanja tekućeg školskog gradiva i izradi domaćih zadataka.

Podeli